+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Poniższy wpis powstał w oparciu o informacje zawarte w Dz.U. 1994 Nr 89 poz., 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Po przeczytaniu tego artykułu, Inwestor zwiększy swoją świadomość dotyczącą obowiązków, jakich musi dopełnić podczas procesu budowlanego. Ponadto zrozumie, dlaczego warto te obowiązki odpłatnie przekazać Inwestorowi zastępczemu lub przynajmniej powołać Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obowiązki Inwestora

Zgodnie z art. 18.
1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z art. 25.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Obowiązki inwestora zastępczego

Obowiązki Inwestora zastępczego są dokładnie te same obowiązki, które pierwotnie są przypisane Inwestorowi, jednak ten ceduje je na Inwestora Zastępczego. Częstą praktyką jest łączenie funki Inwestora zastępczego i Inspektora nadzoru inwestorskiego w jednej osobie.

Koszty

Koszty Inwestora zastępczego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego można oszacować jako 5-10% całkowitych kosztów inwestycji (projektowania i budowy).

Podsumowanie

Sądzę, że po tej lekturze zrozumiałeś (Ty, przyszły Inwestor), że funkcja i obowiązki Inwestora są ściśle określone przez prawo, a co za tym idzie, należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Inwestycja w Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inwestora zastępczego pozwoli Ci solidnie zrealizować proces budowlany oraz zwolni Cię z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

Inwestor zastępczy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inwestor zastępczy, Inspektor nadzoru inwestorskiego