+48 600 382 176 michal@nadzoruje.pl

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych we Wrocławiu

Kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych

Przeprowadzane regularnie, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przeglądy techniczne obiektów budowlanych pozwalają utrzymać zarówno obiekty mieszkalne, jak i użytkowe, w należytym stanie bezpiecznym dla otoczenia i ludzi. Ich zlecanie nie podlega negocjacji i jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków oddanych do użytku.

Przeglądy techniczne w świetle prawa


Prawo budowlane określa wyraźnie rodzaje kontroli, jakie powinny być prowadzone przez jednostki uprawnione na zlecenie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Wyróżnia się tu przede wszystkim:

Kontrolę okresową – raz w roku

Polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym. W ramach elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, szczególnej kontroli należy poddać zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, elementy ścian zewnętrznych, balustrady, loggie, balkonu, urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynków, elementy odwodnienia budynku, pokrycia dachowe, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku oraz instalację kanalizacyjną.

Kontrolę okresowa – raz na pięć lat

Według prawa, co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać przeglądy techniczne obiektów budowlanych obejmujące ich stan techniczny, przydatność do użytkowania oraz estetykę budynku i jego otoczenia. Kontrolą powinna zostać objęta także instalacja elektryczna i piorunochronna.

Kontrolę okresową dla obiektów wielkopowierzchniowych – co najmniej dwa razy w roku

Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku, przed i po okresie zimowym, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres przeglądów technicznych jest tu identyczny, jak w przypadku kontroli rocznych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Inspektorzy z wieloletnim doświadczeniem

Ogólne informacje

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych


Art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego określa wyraźnie, że to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma w obowiązku utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, dbając o jego użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem budynku i wymaganiami ochrony środowiska. W ramach swoich obowiązków musi on więc w szczególności zadbać o spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami i oszczędności energii. Aby powyższy obowiązek spełnić, właściciel powinien podejmować właściwe czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu, w tym także zadbać o regularne przeglądy techniczne.

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych powinny zostać zlecone odpowiednim jednostkom uprawnionym do wykonywania i zatwierdzania przeglądów budowlanych, posiadającym uprawnienia w zakresie wszystkich obszarów objętych obowiązkiem kontroli w ramach kontroli corocznej.